biuro@baterieups.pl 58 348 92 67

Wymogi RODO - obowiązek informacyjny  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Morenowe Wzgórze 4\17, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@akumulatoryzelowe.pl
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
  Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
    żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
    żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
    żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
    przenoszenia Państwa danych osobowych,
    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zmiany te związane są z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu mailowego: iod@akumulatoryzelowe.pl.

Abacus Internet Solutions Spółka Jawna
Morenowe Wzgórze 4\17, 80-283 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000167363